Zbliżający się sezon rozliczeń podatkowych jak co roku sprawia, że temat wyboru najkorzystniejszej dla podatnika metody opodatkowania ponownie wzbudza żywe emocje oraz chłodne rozważania. Odnosi się to przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy dysponują możliwością wyboru spośród kilku różnych form opodatkowania. Najbardziej podstawową opcję stanowi w ich wypadku rozliczenie PIT 36 jako konsekwencja osiągania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych opodatkowania.

PIT 36 to w najbardziej ogólnym ujęciu formularz podatkowy dla podatników, za których nie odprowadzano zaliczek na konto podatku dochodowego z udziałem płatnika. Wynika z tego, iż byli oni zmuszeni do samodzielnego skalkulowania wartości składek a ostatecznie także podatku PIT, jaki przyjdzie im zapłacić organom podatkowym. Zdecydowanie się na PIT 36 oznacza przede wszystkim zastosowanie podstawowych zasad opodatkowania, czyli opodatkowanie na podstawie skali podatkowej. Pociąga to za sobą zakwalifikowanie się do jednego z dwóch progów podatkowych. Jeżeli przedsiębiorca w wymiarze pełnego roku swojej działalności zanotował dochód nieprzekraczający 85.528 zł, zapłaci podatek dochodowy na poziomie osiemnastu procent. Jeśli jednak przekroczył tę granicę, jego rozliczenie PIT 36 online 2017 przyniesie opodatkowanie rzędu trzydziestu sześciu procent liczonych od sumy, która ją przekroczyła. Rozliczenie PIT 36 online z łatwością przeprowadzić można za pomocą aplikacji podatkowej w rodzaju PITax.pl

Kto może rozliczyć się w deklaracji PIT 36 online?

Deklaracja PIT 36 może być użyta przy osiąganiu przychodów z następujących źródeł:

  • działalność na podstawie ogólnych zasad rozliczania podatku dochodowego PIT (dotyczy to także okoliczności korzystania z kredytu podatkowego);
  • działy specjalne rolnej produkcji, jeśli rozliczane na wspomnianych wyżej zasadach;
  • umowy o najem i dzierżawę oraz wszelkie pokrewne im, jeśli rozliczane na omawianych zasadach;
  • krajowe przychody, od których podatnik samodzielnie musiał odprowadzać składki na podatek dochodowy;
  • pozostałe źródła, gdy rozliczane są na podstawie ogólnych zasad i ani podatnik, ani płatnik nie odprowadzali z nich składek podatkowych w trakcie roku podatkowego.

Łączenie przychodów i deklaracja PIT 36

W wypadku, gdy podatnik uzyskuje także inne dochody, poza tymi wyszczególnionymi w program PIT 36 online (tj. podlegającymi obciążeniu podatkowemu na podstawie skali podatkowej), powinien przygotować dwie różne deklaracje. Przykład może stanowić połącznie formularza PIT 36 (przychody osiągane w ramach działalności opodatkowanej na ogólnych zasadach) z formularzem PIT 28 (przychody objęte ryczałtem ewidencjonowanym).

Ponieważ łączenie dochodów, w którym jeden z elementów stanowi PIT 36 może niekiedy prowadzić do konfliktów należy przede wszystkim wspomnieć o dwóch, najważniejszych tego rodzaju przypadkach. Po pierwsze, jeśli mówimy o rozliczaniu wspólników w spółce, w której przynajmniej jeden z nich jest ryczałtowcem – żaden z pozostałych wspólników nie ma możliwości rozliczania się na podstawie zasad ogólnych w ramach tej samej spółki. Po drugie, również w odniesieniu do rozliczania się w spółce, jeśli podatnik życzyłby sobie rozliczyć swoje dochody ze spółki liniowo, ale dochody indywidualne na podstawie zasad ogólnych podatku PIT – nie ma takiej możliwości, z racji tego, że podatek liniowy stosuje się do wszystkich form działalności gospodarczej automatycznie.

PIT 36 przez Internet a samotne wychowywanie dziecka

Każdy podatnik, który jest rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka oraz samodzielnie je utrzymuje może przy jednoczesnym spełnieniu innych wymogów dla rozliczenia PIT 36 rozliczyć się w nim, w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko. Niezależnie od wymogów stawianych przed podatnikiem należy tutaj także mieć na uwadze warunki, jakie spełniać musi dziecko.

Rozliczenie podatkowe łączne

Deklaracja PIT 36 jest w pełni dostępna tak dla podatników chcących rozliczyć swoje dochody indywidualnie, jak również łącznie – z małżonkiem. Obowiązują w tym drugim wypadku standardowe ograniczenia, jakim podlegają wszystkie rozliczenia PIT. Mianowicie rozliczenie łączne nie będzie dozwolone, jeśli związek małżeński nie trwał w nieprzerwany sposób przez pełny rok podatkowy, którego miałoby dotyczyć rozliczenie. Identyczny warunek dotyczy nieprzerwanego trwania między małżonkami wspólnoty majątkowej. Obydwa wymogi muszą zostać spełnione w sposób bezwzględny. Łączne rozliczenie podatkowe PIT 36 nie będzie możliwe również w sytuacji, gdy przynajmniej jedno z małżonków korzysta z opodatkowania liniowego lub jest ryczałtowcem (z wyjątkiem prywatnego najmu w formie ryczałtu), a także, jeśli podlega opodatkowaniu tonażowemu.

Kwestia straty z lat poprzednich

Jeżeli tylko strata wynikła ze źródła, które rozliczane było na zasadach ogólnych PIT 36, może rozliczać stratę podatkową.

Kończenie działalności gospodarczej

Nawet jeżeli podatnik zakończył działalność gospodarczą prowadzoną na zasadach ogólnych przed końcem roku, to wciąż powinien przygotować PIT 36 (PIT 37 w takiej sytuacji będzie błędem).

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here